Materská škola Vajanského 3 v Trnave je päťtriedna materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

Je situovaná v historickom centre mesta na prízemí obytného panelového bloku sídliska Centrum II. V súčasnosti ju navštevuje 104 detí predškolského veku a jej kapacita je naplnená.
Poskytuje celodennú, ale aj poldennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 7 rokov, deťom s odloženou  a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Edukačná činnosť je zabezpečená desiatimi plne kvalifikovanými učiteľkami predprimárneho vzdelávania.
Kľúčové kompetencie detí rozvíjame pomocou školského vzdelávacieho programu
 
 ROZPRÁVKOVO
 
Je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a  Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý je v platnosti od 1.9.2016